Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Assessment of therapeutic education conducted by nurses in patients with type 2 diabetes in the context of the sense of coherence

Ocena edukacji terapeutycznej prowadzonej przez pielęgniarki u pacjentów z cukrzycą typu 2 w kontekście poczucia koherencji

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 4(61)/2017, 9-16

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-0035

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Beata Ogórek-Tęcza1, Sylwia Sudoł2

The Department of Theory and Basics of Nursing, the Institute of Nursing and Midwifery, The Faculty of Health Sciences of the Jagiellonian University Medical College, Cracow/Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków 
2 Intensive Care Unit, The Department of Infectious Diseases, the Jagiellonian University Hospital, Cracow/Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Klinika Chorób Zakaźnych, Szpital Uniwersytecki, Kraków

 

Streszczenie

Cel pracy. Ocena efektywności edukacji terapeutycznej prowadzonej przez pielęgniarki pracujące w oddziałach internistycznych prowadzonej u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 2 w kontekście poczucia koherencji.
Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 100 pielęgniarek pracujących w oddziałach internistycznych. W badaniach efektywności edukacji terapeutycznej posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety, natomiast poczucie koherencji badanych pielęgniarek zmierzono za pomocą kwestionariusza orientacji życiowej SOC-29.
Wyniki. Edukacja terapeutyczna prowadzona przez pielęgniarki, które ukończyły dodatkowe kształcenie podyplomowe była procesem bardziej planowym i obejmowała swoim zakresem większą liczbę tematów. Wysokie poczucie koherencji koreluje z lepszą efektywnością oddziaływań edukacyjnych. Ponad połowa badanych pielęgniarek (56%) cechowała się średnim, a 44% wysokim poczucie koherencji, co miało znaczenie dla efektywności prowadzonej edukacji zdrowotnej. Liczba napotykanych czynników utrudniających edukację pacjentów zależy od poziomu poczucia koherencji. Badani z wysokim poczuciem koherencji napotykają więcej trudności, niż osoby ze średnim poczuciem koherencji.
Wnioski. Pielęgniarki deklarujące realizację edukacji terapeutycznej pacjentów wykorzystywały wiedzę zdobytą podczas kształcenia podyplomowego. Badane, które takie kształcenie odbyły poruszały podczas edukacji szerszy wachlarz tematów. Wysokie poczucie koherencji jest istotnym czynnikiem w realizacji funkcji edukacyjnej pielęgniarki, a poprawa efektywności edukacji tego rodzaju może nastąpić dzięki, szerszemu uwzględnianiu tej problematyki w kształceniu uniwersyteckim oraz podyplomowym.
 
Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna pacjenta, cukrzyca typu 2, pielęgniarka, poczucie koherencji

Abstract

Aim. Assessment of the effectiveness of therapeutic education conducted by nurses working in the internal medicine wards in patients with diagnosed type 2 diabetes in the context of the sense of coherence.

Material and methods. The survey was carried out among 100 nurses working in the internal medicine wards. In the assessment of the effectiveness of therapeutic education, the authors’ survey questionnaire was used, whereas the sense of coherence of the surveyed nurses was measured by means of SOC-29 life orientation questionnaire.
Results. Therapeutic education conducted by nurses who completed postgraduate studies was a more planned process and covered more topics. A high sense of coherence correlates with a wider range of educational interactions. Over half of the surveyed nurses (56%) showed an average sense of coherence and 44% - a high sense of coherence, what was significant for the effectiveness of conducted health education. The number of encountered factors hindering the education of patients depends on the level of the sense of coherence. The surveyed with a high sense of coherence face more difficulties than those with an average sense of coherence.
Conclusions. The nurses declaring the implementation of therapeutic education of patients used the knowledge gained during postgraduate education. Those who completed such studies covered a wider range of topics during the education process. A high sense of coherence is an important factor, significant in the implementation of the educational function of the nurse, and the improvement of the effectiveness of this kind of education can be achieved thanks to wider consideration of these issues at universities and postgraduate education.
 
Key words: patient’s health education, type 2 diabetes, nurse, sense of coherence

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31