Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Quality of life of women with postmenopausal pelvic organ prolapse

Jakość życia kobiet z zaburzeniami statyki narządu rodnego w wieku pomenopauzalnym

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 4(61)/2017, 17-23

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-0031

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Julia Nawrot1, Magdalena Humaj-Grysztar2, Agnieszka Gniadek3,
Dorota Matuszyk4, Renata Biernat5

 
1 Doctoral student, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College/Studentka studiów III stopnia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
2 Department of Nursing and Obstetrics, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College/Zakład Opieki Ginekologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
3 Department of Nursing and Obstetrics, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College/Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
4 Department of Nursing and Obstetrics, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College/Pracownia Podstaw Opieki Położniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
5 Midwifery graduate, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College/Absolwentka kierunku Położnictwo, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 
Cel pracy. Celem pracy była ocena jakości życia kobiet z zaburzeniami statyki narządu rodnego w okresie pomenopauzalnym.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 45 pacjentek Oddziału Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Badania przeprowadzono z zastosowaniem metody sondażu diagnostycznego, techniki ankiety oraz narzędzi: autorskiego kwestionariusza ankiety oraz kwestionariusza do oceny jakości życia Short Form of Health Status Questionare (SF-36v2). Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Uzyskane wyniki wykazały, iż respondentki oceniały swoją jakość życia jako niższą od normy założonej przez autorów kwestionariusza SF-36v2. Wykazano istotną statystycznie (p<0,05) zależność pomiędzy wiekiem badanych a obniżeniem jakości życia. 
Wnioski. Jakość życia badanych kobiet z zaburzeniami statyki narządu rodnego była niska. Wiek miał wpływ na obniżenie subiektywnej oceny jakości życia, a najczęstszym objawem związanym z zaburzeniami statyki narządu rodnego było odczuwanie parcia na mocz.
 
Słowa kluczowe: zaburzenia statyki narządu rodnego, menopauza, jakość życia

Abstract

Aim. The aim of the study was to evaluate the quality of life of women with pelvic organ prolapse during the postmenopausal period.
Material and methodology. The study group consisted of 45 patients of the Department of Gynecology and Oncology at the University Hospital in Cracow The study was conducted as a diagnostic survey using the following survey techniques: author’s questionnaire and the Short Form of Health Status Questionnaire (SF-36v2).
Results. The results showed that the respondents rated their quality of life as lower than the norm set by the authors of the SF-36v2 questionnaire. A statistically significant (p<0.05) correlation between the age of the subjects and the quality of life was found.
Conclusions. The quality of life of the women with the pelvic organ prolapse was low. The reason of the subjective assessment of quality of life was age. The most common symptom associated with pelvic organ prolapse was feeling the urge to urinate.
 
Key words: pelvic organ prolapse, menopause, quality of life

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31