Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Spółka partnerska jako forma prawna wykonywania zawodu położnej

Partnership as a legal form of exercising the profession of midwife

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 4(61)/2017, 24-30

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-0030

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Monika Sadowska, Artur Wdowiak

Pracownia Technik Diagnostycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Zawód położnej należy do zawodów medycznych. W polskim systemie prawnym nie jest to pojęcie o charakterze normatywnym. Odnosi się go do wolnych zawodów związanych z wiedzą medyczną w wymiarze praktycznym. Jednakże zawód położnej został także zaliczony do katalogu wolnych zawodów na gruncie prawa handlowego, a ustawodawca dopuszcza wykonywanie zawodu położnej w formie spółki partnerskiej.
Niemniej jednak wśród ogółu położnych pracujących w Polsce zdecydowanie przeważają osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy i umowy cywilno-prawnej, a prowadzenie praktyki zawodowej w formie spółki partnerskiej nie jest częstym wyborem. 
Cel. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie charakterystyki spółki partnerskiej położnych, w tym przybliżenie jej istoty i celu w jakim jest zawiązywana, praw i obowiązków partnera oraz omówienie warunków wykonywania przez spółkę dzielności leczniczej.
Podsumowanie. Spółka partnerska na tle innych spółek handlowych jest atrakcyjną formą prawną wykonywania zawodu położnej, przede wszystkim ze względu na zasady ponoszenia odpowiedzialności przez partnera za zobowiązania spółki. Jednocześnie forma spółki partnerskiej położnych, łącząc w sobie zarówno ograniczenie osobistej odpowiedzialności, przejrzystej reprezentacji przy wykorzystaniu możliwości powołania zarządu oraz możliwości akumulacji kapitału finansowego, jak i intelektualnego, wychodzi naprzeciw wymogom wolnego rynku usług, rosnącej konkurencji i tym samym sprzyja wzrostowi jakości usług. 
 
Słowa kluczowe: spółka partnerska, zawód położnej

Abstract

Introduction. The profession of midwife belongs to the medical ones. In the Polish legal system, the definition it is not of a legislative nature. It refers to liberal professions associated with practical medical knowledge. However, the profession of midwife has also been included in the catalog of liberal professions under the commercial law, and the legislature allows the practice of midwife in the form of a partnership.
Nevertheless, the majority of midwives working in Poland is employed on the basis of an employment relationship and a civil law agreement, while exercising practice in the form of partnership is not a frequent choice. 
Aim. The purpose of this article is to profile the midwife partnership, including the approximation of its essence and purpose, as well as the rights and obligations of the partner, and discussion of the terms and conditions of the company's medical business.
Summary. Compared to other commercial companies, a limited liability partnership company is an attractive legal form for exercising the profession of midwife, primarily because of the partner's liability for the company's obligations. At the same time, the midwife partnership company, by combining both a reduction of personal responsibility, transparent representation with the use of possibility of appointing a board, and the possibility of accumulating financial and intellectual capital, meets the demands of the free services market and growing competition, thereby fostering service quality. 
 
Key words: partner company, midwife profession

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31