Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.22, No. 2(87)/2024

Contents/Spis treści

I. PRACE ORYGINALNE
Original Papers

 

01. The predictive validity of the Morse Fall Scale in hospitalized patients in the Czech Republic - 86

Trafność prognostyczna skali upadków Morse’a u pacjentów hospitalizowanych na terenie Republiki Czeskiej

Renáta Zeleníková, Darja Jarošová


02. Spirituality as an influential holistic factor in life satisfaction in older adults: descriptive research - 92

Duchowość jako holistyczny czynnik wpływający na satysfakcję z życia osób starszych: badanie opisowe

Boris Miha Kaučič, Mihael Nedeljko, Bojana Filej


03. The association of rationed nursing care and the level of teamwork in acute care setting: a cross-sectional study - 100

Związek między racjonowaniem opieki pielęgniarskiej a poziomem współpracy zespołowej w środowisku doraźnej opieki szpitalnej: badanie przekrojowe

Dominika Kohanová, Andrea Solgajová, Daniela Bartoničková


04. Nurses’ views and experiences during the COVID-19 pandemic - 106

Poglądy i doświadczenia pielęgniarek w czasie pandemii COVID-19

Sylva Bártlová, Věra Hellerová, František Dolák, Ivana Chloubová


05. Cultural intelligence and multicultural personality of novice nurses in the midst of the refugee crisis in Poland – a preliminary report - 111

Inteligencja kulturowa i osobowość wielokulturowa pielęgniarek rozpoczynających pracę zawodową w dobie kryzysu uchodźczego w Polsce – doniesienie wstępne

Mariusz Jaworski, Ilona Cieślak, Mariusz Panczyk, Krystian Barzykowski, Anna Majda, Dimitrios Theofanidis, Joanna Gotlib-Małkowska


06. Perceptions of patients, nurses, other healthcare workers, and general hospital managers about the content and challenges of transforming the clinical pathway into an integrated clinical pathway: a qualitative pilot study - 118

Postrzeganie przez pacjentow, pielęgniarki, innych pracownikow służby zdrowia i menedżerów szpitali ogolnych treści i wyzwań związanych z przekształceniem ścieżki klinicznej w zintegrowaną ścieżkę kliniczną: Jakościowe badanie pilotażowe

Vesna Zupančič, Karmen Erjavec


07. Assessment of workload and pain in hospital workers using the Standardized Nordic Questionnaire -NMQ during the COVID-19 pandemic – a cross-sectional study - 124 

Ocena obciążenia pracą i występowanie bólu u pracowników szpitala badane za pomocą Standaryzowanego Kwestionariusza Nordyckiego -NMQ w czasie pandemii COVID-19 – badanie przekrojowe

Patryk Ciężarek, Grzegorz Frankowski, Agnieszka Micek, Joanna Zyznawska, Joanna Bonior, Magdalena Wilk-Frańczuk


08. Nursing students’ experiences with the “DiagNurse” mobile app to support clinical patient assessment – a pilot study - 130

Doświadczenia studentów pielęgniarstwa w zakresie korzystania z aplikacji mobilnej DiagNurse wspomagającej ocenę kliniczną pacjenta – badanie pilotażowe

Barbara Ślusarska, Agnieszka Chrzan-Rodak, Aneta Bernadeta Jędrzejewska, Monika Bieniak-Czerepak, Wiktoria Mazurek, Alicja Waśkowicz, Grzegorz Józef Nowicki


09. Health behaviour of Polish nurses - 141

Zachowania zdrowotne polskich pielęgniarek i pielęgniarzy

Jan Korulczyk, Kamil Szczepan Kuszplak, Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki


10. An assessment of the cognitive functions of the senior citizens living in the community - 149

Ocena funkcji poznawczych seniorów żyjących w społeczności lokalnej

Radka Kozáková, Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Renáta Zeleníková

 

II. PRACE PRZEGLĄDOWE

Review Papers

 

11. Consumerism in health care – review of Polish and world literaturę - 155

Konsumeryzm w ochronie zdrowia-przegląd literatury polskiej i światowej

Anna Barbara Krakowiak-Burdzy, Anna Fąfara

Kalendarium

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31